lunes, 29 de diciembre de 2014

Soldat de línia del regiment de Sant Narcís

La guerra de successió espanyola que enfrontà a les potències europees pel domini del continent acabà amb el tractat d'Utrech i l'entronització del Borbó, duc d'Anjou, com a rei d'Espanya. A la península la guerra durà uns quants anys més, dons els territoris de la corona d'Aragó, veient perillar els seus drets històrics no reconegueren a Felip V.
En aquest context es va contituir el Regiment de Sant Narcís, format per soldats catalans i la resta del regiment austriacista de Gabriel Kaulbars, (la tropa alemanya que havia estat aquarterada a Girona).
El Regiment de Sant Narcís participà molt activament durant el setge de Barcelona, amb especial valua, durant la defensa del Baluard de Santa Ana.
Després de l'entrada de les tropes Borbòniques a Barcelona, deixaren d'existir les institucions catalanes i el poble va sofrir una gran repressió. D'això ara fa 300 anys.

The war of the Spanish succesion that faced European powers for dominance of the continent, ended with the Treaty of Utrecht and the enthronement of Bourbon, Duke of Anjou, as King of Spain. The war in the Iberian peninsula lasted for a few years, because the territories of the Crown of Aragon, didn't recognize Philip V, who wanted to eliminate their historic rights.
In this context, the Regiment of Sant Narcís, was established. It was formed by Catalan soldiers and the rest of the Gabriel Kaulbars regiment, Austrian, formed by the German troops that had been quartered in Girona.
The St. Narcís regiment, participated actively during the siege of Barcelona, with special value, during the defense of the bastion of Santa Ana.
After the entry of the Bourbon troops in Barcelona, the Catalan institutions ceased to exist and the people suffered great repression. This happened 300 years ago.


La figura es un soldat, que va lluitar per la defensa dels drets de Catalunya, del Regiment d'Infanteria de Línia, enquadrat dins l'exèrcit Català prop de Setembre de 1714.  Es tracta d'una figura en 70mm modelada per Oriol Quin. Quan vaig veure el màster, em va encantar i no ha sigut fins ara que he tingut el plaer de pintar-la. Tot i que podria haver-lo pintat amb qualsevol dels uniformes dels regiments catalans, he escollit l'uniforme del regiment de St. Narcís per ser el que em resulta més atractiu.

The figure is a Line Infantry Regiment soldier who fought for the rights of Catalonia, fits in the Catalan army about September 1714. It is a 70mm figure molded by Oriol Quin. I saw the master, and I loved it, but it has not been until now that I had the pleasure of painting it. Although I could have painted it in any colour of the uniforms of the Catalan regiments, I've chosen the uniform of the St. Narcís regiment because this is the one most attractive for me.Fonts/ Sources:
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesiónn_Española
http://www.miqueletsgirona.cat/

jueves, 2 de octubre de 2014

Canadian M113a1 in West Germany


Este es el último modelo que he acabado. 
Se trata de un M113a1 canadiense durante las maniobras Reforger de la OTAN a principios de los 80 en la República federal alemana. Las Reforger (REturn FOrces to GErmany) eran ejercicios anuales, durante la guerra fría,  que pretendian garantizar un rápido despliegue de tropas en alemania occidental en el caso de conflicto con el pacto de Varsovia.

This is the latest finished model. 
This is a Canadian M113A1 during the Reforger NATO exercises in the early 80 in West Germany.
Reforger exercise (REturn FOrces to GErmany) was  an annual exercise conducted, during the Cold War, by NATO. The exercise was intended to ensure that NATO had the ability to quickly deploy forces o West Germany in the event of a conflict with the Warsaw Pact.

Se trata de un vehículo de mantenimiento de artilleria mecanizada de la "Royal canadian horse artillery", en este caso  1er batallón bajo el 4CMBG (4º Canadian Mechanized brigade group).

This is a mechanized artillery maintenance vehicle of "Royal canadian horse artillery", in this case under the 4CMBG 1st Battalion (4th Canadian Mechanized Brigade group).

Estas son las fotografías que tomé como referencia. Me llamó mucho la atención el color naranja que se utilizaba para distinguir del bando "agresor" durante las maniobras. 
Cuando acabé de pintar el modelo, tuve mis dudas acerca del ensuciado. No quería llegar al extremo del vehículo de la fotografía de la izquierda, pero tampoco podía dejar limpio un vehículo durante unas maniobras. 

These are the pictures I took as reference. Caught my attention the orange color which was used to distinguish the side "aggressor" during exercises. 
When I finished painting the model, I had my doubts about the dirty. I didn't want to get to the end of the vehicle from the photograph on the left, but I could not leave a clean vehicle.

En cuanto al color, el resultante puede parecer algo diferente. Aunque en parte sea debido a la fotografía, existieron muchas variedades en los tonos del camuflaje. 
Sobretodo a inicios de los 80, convivieron vehículos con los colores iniciales y los colores más tardíos. El vehículo que he querido representar, pretende ser un M113 veterano de los 70 con el buen mantenimiento que disfrutan los vehículos modernos.

For the color, the resultant may seem different. Although it is partly due to my photo camera, there were many varieties in shades of camouflage. 
Especially in the early 80s, lived together vehicles with the initial colors and the late colors. The vehicle that I wanted to represent, intended to be a veteran M113 of the 70 decade.  This vehicle enjoy the good maintenance of modern vehicles.

Colores de camuflaje a mediados de los 80
Camouflage colors in the mid of 80s
Colores del camuflaje a finales de los 70
Camouflage colors in the mid of 70s

No me gusta acabar un vehículo sin incluir una figura. Creo que una figura humana es la referencia perfecta para cualquier espectador de un modelo a escala.

I don't like to finish a vehicle without including a figure. I think a human figure is the perfect reference for any scale model viewer.

Una vista general:
An overview:


Some details:
Algunos detalles:

 
La parte trasera, está intensamente trabajada
The back side is intensely worked 

Barro seco y empolvado intenso característicos en Verano
Characteristic dry mud and dust in summer

Salut!
Josemartes, 23 de septiembre de 2014

M113 canadian commander finished

                            The commander is ready to ride the M113, I hope you like this!

Salut!

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Now it's time for the dust and dry mud!

This is the current appearance of the vehicle before the dust stage. I'm a little bit confused about the level of dust. I've seen a lot of pictures of canadian vehicles during REFORGER exercices. The level of dust and mud could be extreme! I don't want to dirty too much the vehicle but who knows the definitive appearance...                                  

sábado, 26 de julio de 2014

Base colour done...ready for fun!!

Well, the base color is done.
Thanks a lot to Chriss Jerrett, Oscar Ebrí and Rubén Torregrosa for their advices about the color. This scheme was very complicated for me because my poor experience in this kind of projects but finally I'm glad with the result!

The current model looks like a toy but I've done some test with filters and oils in a dummy and the result looks very close to the real vehicle:


And the current look:


                                      
Salut!